VELIČKA LEGAL

Jsme česká advokátní kancelář, která poskytuje právní služby českým i zahraničním subjektům ze všech odvětví obchodu a služeb a ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Rovněž se zaměřujeme na poradenství fyzickým osobám s vysokými nároky na kvalitu právních služeb.

Základem při poskytování právních služeb je zejména excelentní právní znalost, klientský servis na nejvyšší úrovni, praktický přístup k řešení problému, porozumění obchodním souvislostem klientova podnikání a důraz na optimální výsledek pro klienta, efektivitu a rychlost. V rámci právního poradenství jsme schopni ošetřit i související daňové otázky s cílem dosáhnout celkového optimálního výsledku pro klienta. Naše služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

JUDr. David Velička

David Velička ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006, přičemž v průběhu studia studoval právo také na Univerzitě ve Štýrském Hradci v Rakousku. Před založením advokátní kanceláře pracoval po řadu let v renomované české i mezinárodní advokátní kanceláři v Praze.

David Velička poskytoval mimo jiné právní poradenství řadě finančním subjektům podnikajících na českém trhu v souvislosti s akvizičním a nemovitostním financováním a řešením souvisejících finančních a regulačních otázek. Rovněž poskytoval komplexní poradenství českým a zahraničním developerům v souvislosti s akvizicemi a výstavbami rezidentních a nerezidentních projektů v ČR. David Velička rovněž asistoval při vstupu řady zahraničních investorů na český trh.

V poslední době se David Velička zaměřuje rovněž na poradenství společnostem i fyzickým osobám při vedení komplexních sporů a v situacích s prvkem úpadku a dále v poskytování poradenství při blokových prodejích a vymáhání portfolií pohledávek.

David Velička je advokátem a členem České advokátní komory (evidenční číslo 13 321).

Jazyky

Čeština, angličtina

Specializace

Právo obchodních společností a obchodní právo, občanské právo, nemovitosti, stavebnictví, soudní spory, vymáhání pohledávek

Kontakt

Tel.:
Email:

+420 725 895 895
dvelicka@velickalegal.com

Právo obchodních společností a obchodní právo

Insolvenční řízení a restrukturalizace

Soudní spory a vymáhání pohledávek

Nemovitosti a stavební právo

Investice a zahraniční klienti

 • Komplexní právní servis v souvislosti se založením společností a všech souvisejících otázek
 • Příprava smluv pro členy statutárních orgánů a ostatní vedoucí pracovníky
 • Právní poradenství v souvislosti se zvyšováním nebo snižováním základního kapitálu
 • Právní poradenství v souvislosti s každodenním chodem společností
 • Registrace ochranných známek
 • Komplexní právní servis v souvislosti s likvidací společností, přeměn, rejstříkových řízeních a všech souvisejících otázek
 • Zastupování klientů při získání financování, včetně vyjednání a revize příslušné smluvní dokumentace
 • Příprava zajišťovacích instrumentů v souvislosti s poskytnutím financování
 • Komplexní právní poradenství v souvislosti s re-financováním existujících úvěrových struktur, včetně vyjednání a přípravy smluvní dokumentace
 • Komplexní právní poradenství podnikům ve finančních obtížích
 • Příprava insolvenčních návrhů
 • Příprava přihlášek pohledávek, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, včetně zajištění účasti ve věřitelském výboru
 • Zastupování v incidenčních a ostatních řízeních souvisejících s insolvenčním řízením
 • Kompletní právní servis ve věcech sporů z občanskoprávních a obchodních vztahů
 • Předsoudní přezkum všech právních dokumentů a důkazu, včetně analýzy oprávněnosti nároků klientů a případných rizikových otázek
 • Poradenství a zastupování v přípravných fázích sporů, včetně navržení procesní a vyjednávací strategie
 • Příprava veškeré dokumentace, včetně žalob, vyjádření, návrhů na předběžné opatření, řádných a mimořádných opravných prostředků
 • Zastupování klientů u všech stupňů soudních řízení
 • Zastupování klientů v řízeních před státními orgány
 • Kompletní právní servis při jednáních o mimosoudním vyřešení sporů, včetně přípravy a sjednání dohod o narovnání a všech souvisejících dokumentů, včetně soudních smírů
 • Zastupování klientů u rozhodčích soudů
 • Kompletní právní servis při vymáhání pohledávek
 • Právní poradenství fyzickým osobám při správě nemovitostních portfolií a při soukromých investicích do nemovitostí
 • Komplexní zastupování ve všech stádiích přípravy a realizace developerských projektů, včetně zastupování při jednáních s generálními dodavateli, architekty, projektovými manažery, bankami či orgány státní správy a samosprávy
 • Příprava vzorových smluv na prodej bytových a komerčních jednotek v rámci developerských projektů
 • Poradenství ve věcech nájmu komerčních prostor
 • Zastupování klientů při jednáních s jednotlivými nájemci
 • Komplexní due diligence jednotlivých nemovitostí a projektů včetně ověřování vlastnických titulů a due diligence projektových společností (SPV)
 • Zastupování ve všech stádiích územního a stavebního řízení, včetně získání povolení a ostatních vyjádřeních příslušných orgánů stavebního řízení
 • Zastupování ve správních řízeních týkajících se výstavby, zejména posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a následného soudního přezkumu
 • Komplexní právní posouzení existujících ekologických zátěží a poradenství v otázkách nakládání s odpady
 • Poradenství v otázkách ochrany kulturního a archeologického dědictví
 • Zastupování stran ve sporech ze smluv o developmentu a smluv o dílo
 • Obecné a specifické poradenství při transakcích s nemovitostmi, zejména akvizicích a prodeji jednotlivých nemovitostí
 • Navržení optimálních struktur pro nemovitostní transakce a projekty
 • Komplexní poradenství ve věcech financování nemovitostí, včetně zastupování klientů při jednáních s financujícími institucemi a přípravy smluvní dokumentace
 • Příprava zajišťovacích instrumentů pro nemovitostní transakce v souladu s požadavky investorů nebo financujících bank, včetně bankovních záruk, zástavních smluv na nemovitosti, smluv o zřízení předkupního práva, zástavy akcií a obchodních podílů v projektových společnostech, zástavy pohledávek, záruk mateřských společností, zástavy souborů movitých věcí, zástavy podniku či jeho části, zástavy k bankovním účtům
 • Získávání živností a zakládání společností v České republice (včetně daňového poradenství)
 • Poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí, včetně nákupu nemovitostí do společností
 • Poradenství ohledně pronájmu nemovitostí
 • Poradenství v souvislosti s pracovními smlouvami a pracovními spory
 • Stavební právo, řízení před orgány státní správy a samosprávy
 • Poradenství ve věcech migračního práva (podnikatelská imigrace do České republiky, získávání podnikatelských víz a pracovních povolení, vyřizování povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny, nostrifikace diplomů, vyřizování českého občanství, odvolání při odmítnutí víza, žaloby v azylových věcech)
 • Sporová agenda

Odměna

Výše odměny za námi poskytované právní služby je vždy založena na vzájemné dohodě s konkrétním klientem a v závislosti na odborné a časové náročnosti poskytovaných právních služeb (smluvní odměna). Smluvní odměna je obvykle vyjádřena hodinovou sazbou. Klientovi je vždy předem sdělen maximální časový rozsah předpokládaných úkonů v jeho věci a následně je mu předloženo vyúčtování těchto úkonů.

Není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. V tomto případě klient hradí úkony právní služby definované advokátním tarifem ve výši stanovené dle advokátního tarifu.

Při pravidelné spolupráci s naší kanceláří je možné domluvit paušální měsíční odměnu dle předpokládaného rozsahu využívaných služeb. Výše paušální odměny a další podmínky spolupráce se v takovém případě stanovují na základě individuální dohody s klientem.

K ceně právní služby je vždy připočtena zákonem stanovená sazba DPH.

Při převzetí nové věci je předem požadována přiměřená záloha za právní služby, která je následně započtena vůči první vystavené faktuře. V případě jednorázové konzultace se záloha nevyžaduje.

JUDr. David Velička
advokátní kancelář

Karla Engliše 3221/2
150 00  Praha 5
Česká republika

Tel.: +420 725 895 895
Email: dvelicka@velickalegal.com
Web: www.velickalegal.com


Pro parkování můžete využít parkovacích míst v obchodním centru Nový Smíchov.

Kontaktní formulář

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Dne 1. ledna 2014 došlo v České republice k největší právní revoluci za posledních několik desítek let, když nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další řada předpisů (tzv. rekodifikace soukromého práva). Změny se týkají všech oblastí soukromého života a podnikání.

To vše s sebou nese nové příležitosti do všech oblastí života a podnikání, ale i nová rizika pro ty, kdo nové právo neznají, nejsou připraveni a nebudou na novou úpravu reagovat.

Našim klientům jsme tak připraveni poskytnout v oblasti rekodifikace soukromého práva právní služby nejvyššího standardu a kvality. Naše advokátní kancelář je připravena stát se Vaším průvodcem na cestě mezi starým a novým právním světem. V této souvislosti Vám nabízíme:

 • obecné právní konzultace
 • právní stanoviska, odborné posudky
 • úpravu smluvní a jiné dokumentace
 • revizi jiných dokumentů či firemních procesů

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte nás na emailové adrese dvelicka@velickalegal.com nebo telefonním čísle +420 725 895 895.

READY-MADE SPOLEČNOSTI

Naše advokátní kancelář je Vám schopna okamžitě zajistit ve spolupráci s naším obchodním partnerem ready-made společnosti v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Velké Británii, včetně poskytnutí sídla a vedení účetnictví.

 • nejrychlejší způsob zahájení Vašeho podnikání
 • vše bez nechtěných starostí
 • velký výběr názvů společností a sídel

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na emailové adrese dvelicka@velickalegal.com nebo telefonním čísle +420 725 895 895.